ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

ماموریت

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات در حال حاضر مصروف ایجاد فرصت های مساویانه تحصیلی برای تمامی دانشجویان از طریق تدریس ، تحقیق و عرضه خدمات تحصیلی در افغانستان میباشد.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af