ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

دیدگاه

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات مصمم است تا از طریق تدریس ، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت که جوابگوی نیازمندی های رشد و انکشاف جامعه بوده در سطح کشور به عنوان یک نهاد تحصیلی معتبر شناخته شود.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af