ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

دفتر ثبت سوانح محصلان

فورم جدیدالشمولان

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af